Beijing Winnicott Study and Research Group

Coordinator: Liu Yang

Zhao Chengzhi  (Vice-President of IWA)

Beijing Winnicott Study and Research Group
No. 106 and 108, Building 3, Longboyuan District 1
Huilongguan Community
Changping District Beijing China